Als koper heeft u rechten en plichten. Natuurlijk heeft Arnold Lammering die ook. Bent u geïnteresseerd in de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden? Lees hieronder welke voorwaarden Arnold Lammering heeft gedeponeerd. Bent u een zakelijke klant en wilt u van onze service of garantie gebruik maken? Raadpleeg dan het serviceformulier in het professionalgedeelte van de website: efficiënt en snel.

lees verder

Algemene Voorwaarden

Als koper heeft u rechten en plichten. Natuurlijk heeft Arnold Lammering die ook. Bent u geïnteresseerd in de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden? Lees hieronder welke voorwaarden Arnold Lammering heeft gedeponeerd. Bent u een zakelijke klant en wilt u van onze service of garantie gebruik maken? Raadpleeg dan het serviceformulier in het professionalgedeelte van de website: efficiënt en snel.

lees verder

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1 Toepasselijkheid
1.1 Daar waar hierna van "Verkoper" en/of “Lammering” wordt gesproken, wordt verstaan Arnold Lammering Sanitair - Tegels – Verwarming - Staal B.V. als aanbieder, verkoper, (onder)aannemer, uitvoerder of in welke hoedanigheid ook.
1.2 Onder koper wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Lammering in een contractuele relatie staat uit hoofde van een gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Lammering een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder koper ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en op iedere overeenkomst die door Lammering hetzij schriftelijk, hetzij mondeling is gesloten.
1.4 Eventuele algemene-, inkoop- of andere voorwaarden, waarvan koper zich bedient, verbinden Lammering niet, tenzij en voorzover Lammering deze voorwaarden expliciet en uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en Lammering tevens schriftelijk afstand heeft gedaan van onderhavige voorwaarden.
1.5 Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.6 Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetsite, daaronder mede inbegrepen factuurbonnen, eenmalige machtigingen e.d. en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Offertes, prijsopgaven en overige mededelingen van verkoper binden de verkoper niet. Overeenkomsten met koper komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door verkoper daarvan.
2.2 Alle aanbiedingen van Lammering zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Lammering heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
2.3 De aanbiedingen of prijsopgaven op onze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Lammering derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.
2.4 De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de koper een orderbevestiging is verzonden.
2.5. Eventuele aanvullende afspraken en of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens Lammering schriftelijk zijn vastgelegd.
2.6 De bij Lammering geplaatste order, komt slechts tot stand na een orderbevestiging van Lammering, dan wel door levering van Lammering aan de koper. Indien de koper mondeling (waaronder telefonisch) een bestelling heeft geplaatst en Lammering heeft noch geleverd, noch een orderbevestiging gestuurd, komt de overeenkomst eerst tot stand, indien Lammering niet binnen een hierna te melden termijn heeft laten weten de bestelling niet, of niet zoals gedaan, te aanvaarden:
a bij levering uit voorraad: binnen tien werkdagen na de bestelling;
b bij levering niet vallende onder a. binnen vier weken na de bestelling.
2.7 Bij een verschil tussen de bestelling van koper en de schriftelijke bevestiging van Lammering is uitsluitend bevestiging van Lammering bindend.
2.8 Indien Lammering in redelijkheid twijfel kan hebben aan de kredietwaardigheid van de koper, is zij bevoegd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet naar zijn redelijk verlangen wordt verschaft, is Lammering gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Lammering op schadevergoeding en zonder dat koper enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

3 Prijzen & Betaling
3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW en exclusief leveringskosten en ander heffingen van overheidswege.
3.2 Het is aan Lammering om de wijze van verpakking en verzending te bepalen.
3.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten. Lammering behoud zich ten alle tijden alsnog de juiste prijzen in rekening te brengen. De koper kan alsdan binnen 10 dagen nadat zij met de prijswijziging bekent is geworden, of dit had behoren te zijn, de overeenkomst schriftelijk ontbinden en de geleverde goederen retour te zenden.
3.4 Elke betaling moet geschieden binnen dertig dagen na levering. Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
3.5 Het recht van de koper om zijn eventuele vorderingen op verkopen te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten wordt nadrukkelijk uitgesloten.
3.6 De koper is na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtsweg in gebreke en is geen verdere sommatie of ingebrekestelling vereist.
3.7 In het geval, bedoeld in het voorgaande lid, is de koper over hetgeen onbetaald is gebleven aan Lammering de wettelijke handelsrente verschuldigd, vanaf vervaldag van de betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening.
3.8 Ten laste van de koper komt tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten van welke aard dan ook, die Lammering, als gevolg van het niet presteren door de koper, heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de vordering, met een minimum van € 75,--.

4 Aflevering en leveringstermijnen
4.1 Tenzij anders is overeengekomen (automatische incasso, overschrijving per bank of per telefoon), zal Lammering de producten afleveren op rekening.
4.2 De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Lammering is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
4.3 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden, gaat het risico over op de koper op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden.
4.4 Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, zal Lammering de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
4.5 Lammering is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Lammering gedragen.
4.6 Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.
4.7 Er worden transportkosten in rekening gebracht bij totaalopdrachten tot € 750,- .

5. Retournering
5.1 Artikelen worden uitsluitend na overleg met een medewerker van Lammering retour gehaald of retourgenomen.
5.2 De koper dient klachten omtrent artikelen die verkeerd zijn geleverd en/of die beschadigd zijn afgeleverd, binnen 7 dagen na levering aan Lammering kenbaar te maken.
5.3 De onder 5.2 bedoelde artikelen worden alleen retourgenomen en gecrediteerd mits: aan de artikelen 5.1 en 5.2 is voldaan en artikelen nog in de originele en ongeopende verpakking zitten.
Onverpakte artikelen zullen nimmer worden retourgenomen. Deze artikelen dienen bij aflevering te worden gecontroleerde en alsdan te worden geweigerd.
5.4 Artikelen, die om andere dan hierboven genoemde redenen worden geretourneerd worden retourgenomen en gecrediteerd, indien: door een leverancier van Lammering geleverd, de leverdatum niet ouder is dan 30 dagen, in oorspronkelijke staat en verpakking zijn, behoren tot het voorraadassortiment van Lammering. Hiervoor geldt dat crediteringskosten en eventueel ander bijkomende kosten aan de koper worden doorberekend.

6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Lammering verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
6.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

7 Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
7.1 De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Lammering geleverde producten en of diensten.
7.2 Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Lammering cq. Lammering’s toeleveranciers, behandelen en gebruiken.
7.3 De koper zal Lammering direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
7.4 De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Lammering te melden.

8 Intellectuele eigendom
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op aan u ter beschikking gestelde producten en verband houdende met deze internetsite berusten bij Lammering c.q. haar toeleveranciers.
8.2 De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan u door Lammering ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé gebruik wijzigen of aanpassen, zonder Lammering haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
8.3 Koper mag de merken van Lammering niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
8.4 De koper stelt Lammering direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door Lammering inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.

9 Aansprakelijkheid
9.1 Lammering kan nimmer aangesproken worden voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door materiaalfouten.
9.2 Lammering kan niet voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken, indien goederen zijn geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie; de afhandeling van een beroep op de garantie is dan in het geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.
9.3 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Lammering nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.
9.4 Lammering is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, of andere schade, geleden door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
9.5 Lammering is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met storingen in de verbinding met internetproviders, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.
9.6 Lammering is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door (tijdelijke) onmogelijkheid om te kunnen bestellen, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van Lammering wegens onderhoud of anderszins.
9.7 Lammering aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door Lammering geleverde producten. Tevens sluit Lammering iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

10 Overmacht
10.1 Indien Lammering door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
10.2 Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
10.3 Onder overmacht van Lammering wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door Lammering of haar toeleveranciers en of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
10.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

11 Toepasselijk recht, verdragen en geschillen
11.1 Op de door Lammering gedane offertes en op alle door Lammering aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
11.4 Alle geschillen, van welke aard ook, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde Rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere Rechter bevoegd heeft verklaard.